nigeriaembassy.plNigeria

nigeriaembassy.pl Profile

nigeriaembassy.pl

Title:Nigeria

Description:Nigeria Nigeria Zwiedzaj Afryk? Home Najnowsze wpisy Proces normalizacji na kontynencie afrykańskim Bank ?wiatowy wspiera afrykańskie reformy Kontynent afrykański coraz bardziej spokojny Nowe kierunki

Keywords:

Discover nigeriaembassy.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

nigeriaembassy.pl Information

Website / Domain: nigeriaembassy.pl
Website IP Address: 5.135.31.106
Domain DNS Server: ns2.nigeriaembassy.pl,ns1.nigeriaembassy.pl

nigeriaembassy.pl Rank

Alexa Rank: 0
OursSite Rank: 0
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

nigeriaembassy.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $0
Daily Revenue: $0
Monthly Revenue: $0
Yearly Revenue: $0
Daily Unique Visitors: 0
Monthly Unique Visitors: 0
Yearly Unique Visitors: 0

nigeriaembassy.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Date Sat, 21 Oct 2017 16:05:23 GMT
Server Apache/2

nigeriaembassy.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

nigeriaembassy.pl Similar Website

Domain WebSite Title
simonkyla.fi SIMONKYL?
sarigiannifur.com SARIGIANNI Fur Fashion
bristolairportinformation.co.uk Bristol airport unofficial information - flight arrivals and departures
nudearabpornpics.com nudearabpornpics.com
metabolomics.net.au Metabolomics Australia, University of Melbourne | A Commonwealth Government Initiative Available to...
spootzoender.ch Spootz?nder
technolab.de TechnoLab GmbH, Umweltsimulationen, Analytik, Inspektionssysteme
goo-dole.com Free forum - goo-dole.com
ism-nc.com ISM | On Demand Machining and Fabrication Solutions | Asheville, NC
healing-arts-garden.com Healing Arts Garden
littlelambo.com Baby moccasins – Little Lambo
twincreeksapt.com Twin Creeks | Apartments in Antioch, CA
optis.be Java, Javascript and IBM WebSphere professionals in Belgium
paringaresources.com Paringa Resources - Home
xn--80aaldxhp0a0ba.xn--p1ai КаленДарфф - Расходные материалы для календарей, расходники для календарей Казань, люверсы для кале...
cacciagrande.com Aziende Vinicole Toscana | Cacciagrande | Aziende Vinicole e Vini Pregiati
westendwinebar.com West End Wine Bar & Billiards| Wine Bar, Event Space
westendpastimes.com West End Pastimes- Unique, quality furniture, antiques and accessories for Moore County, NC

nigeriaembassy.pl Traffic Sources Chart

nigeriaembassy.pl Alexa Rank History Chart

nigeriaembassy.pl aleax

nigeriaembassy.pl Html To Plain Text

Nigeria Nigeria Zwiedzaj Afryk? Home Najnowsze wpisy Proces normalizacji na kontynencie afrykańskim Bank ?wiatowy wspiera afrykańskie reformy Kontynent afrykański coraz bardziej spokojny Nowe kierunki podbijaj? serca Polaków Libijska rewolucja chce zmian Kategorie afryka co warto zobaczy? dlaczego afryka? zwiedzaj nigerie Sierpień 2016 P W ? C P S N ? maj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Ostatnia wycieczka Przyjaciele Proces normalizacji na kontynencie afrykańskim Maj 13th, 2012 | Author: admin Kontynent afrykański, po wielu dekadach wojen i niepokojów spo?ecznych, jest na jak najlepszej drodze do osi?gni?cia stabilizacji. W tym roku kolejne państwo afrykańskie zakończy?o oficjalnie wojn? domow?. Tym razem pokój zapanuje w Liberii. Kraj ten od ponad trzydziestu lat prowadzi? bratobójcz? walk?, rujnuj?c w ten sposób swoj? gospodark?. Jednak?e Organizacja Narodów Zjednoczonych opracowa?a specjaln? drog? rozwoju dla tego kraju. Podstaw? ma by? doprowadzenie do szybkiego i silnego rozwoju gospodarczego, do czego ma znów s?u?y? rozwój turystyki. Tropikalne lasy i piaszczyste pla?e maj? by? magnesem na Europejczyków i Amerykanów, którzy mieliby tu przyje?d?a? na wypoczynek. Pozostawione przez nich pieni?dze maj? by? podstaw? do odbudowy zniszczonego przez dziesi?ciolecia kraju. Pierwsze oznaki szansy na sukces programu odbudowy Liberii mo?na zauwa?y? poprzez du?e zainteresowanie wycieczkami do tego kraju w Europie. Jak dot?d sprzedano ich ponad dwadzie?cia tysi?cy na terenie ca?ej Unii, co potwierdza du?y potencja? tego kraju na rynku turystycznym. Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Bank ?wiatowy wspiera afrykańskie reformy Maj 13th, 2012 | Author: admin Bank ?wiatowy jest instytucj?, która s?ynie z tego, ?e wszelkie inwestycje w jakich bierze on udzia?, musz? mie? bardzo du?a stop? zwrotu. Oznacza to, ?e musi by? bardzo wysokie bezpieczeństwo powodzenia takiego przedsi?wzi?cia. W zwi?zku z tymi wytycznymi, najcz?stszym kierunkiem dzia?ania Banku by?a w ostatnich latach Europa, a w szczególno?ci jej Wschodnia i Centralna cz???. Jednak?e tak wielka instytucja musi mie? szersze pole dzia?ania, wi?c naturalnym krokiem by?o szukanie nowych rynków dzia?ania. Wybór pad? rok temu na kontynent afrykański. W?adze Wybrze?a Ko?ci S?oniowej podpisa?y niedawno umow? z Bankiem na udzielenie kredytu w wysoko?ci pi?ciu miliardów dolarów. Pieni?dze te maj? by? w ca?o?ci przeznaczone na rozwini?cie bran?y turystycznej w tym kraju. Rocznie Wybrze?e odwiedza dwa miliony przyjezdnych i po przeprowadzeniu szerokiego programu inwestycyjnego liczba ta powinna si? podwoi?. Planuje si? rozbudowa? o?rodki wypoczynkowe na wybrze?u oraz poprawi? dost?pno?? do wody pitnej oraz rozbudowa? sie? energetyczn? w ca?ym kraju. Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Kontynent afrykański coraz bardziej spokojny Maj 13th, 2012 | Author: admin Kontynent afrykański od pokoleń kojarzy si? z wojnami i wszechobecn? bied?. Od dziesi?cioleci kraje le??ce na nim uzale?nione s? w wi?kszej lub mniejszej mierze od zagranicznej pomocy gospodarczej. Jeszcze trzydzie?ci lat temu samowystarczalne by?o tylko pi?? krajów afrykańskich a w osiemnastu trwa?? wojna. Dzi? sytuacja jest o wiele lepsza, bowiem pomoc dociera po mniej jak po?owy krajów a wojny trwaj? tylko w pi?ciu z nich. Powodem do obawy i troski od dawna by?a s?aba infrastruktura w Afryce, która uniemo?liwia rozwój gospodarczy i ekonomiczny. Jednym z wyj?? z tej trudnej sytuacji wydaje si? na przyk?ad turystyka. W ten sposób takie kraje jak Tunezja, Egipt czy Kenia zdobywaj? jak?e cenne dolary, które nast?pnie s? inwestowane w popraw? warunków ?ycia w tych krajach. Rocznie kontynent afrykański odwiedza kilkana?cie milionów turystów i liczba ta ci?gle si? zwiesza. Dzi?ki temu dochód na g?ow? jednego mieszkańca w wymienionych krajach jest wy?szy o prawie jedn? czwart?. Dobrym sygna?em na przysz?o?? jest poprawa z roku na rok dost?pno?ci do bie??cej wody i energii elektrycznej, dzi?ki czemu poprawia si? równie? baza lokalowa w bran?y turystycznej. Przyk?adowo na samym tylko Zachodnim Wybrze?u Afryki przyby?o ponad dwie?cie tysi?cy miejsc w równego rodzaju hotelach, Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Nowe kierunki podbijaj? serca Polaków Maj 13th, 2012 | Author: admin Nied?ugo rozpocznie si? kolejny sezon wakacyjny. Jak co roku, miliony Polaków wyjedzie na upragnione i zas?u?one wakacje. Jak dotychczas najcz??ciej zagranic? wyje?d?ali?my do Grecji i Hiszpanii, gdzie odpoczywa zazwyczaj ponad dwa miliony rodaków. Jednak?e od trzech lat kraje te ciesz? si? coraz mniejsz? popularno?ci? w naszym kraju i liczba odwiedzaj?cych je rodaków zmala?a o ponad jedn? trzeci?. Powodem jest nowy kierunek, który zaw?adn?? polskimi sercami. Chodzi mianowicie o Afryk? Zachodni?. Dotychczas zazwyczaj je?dzili?my do krajów Afryki Pó?nocnej, czyli do Egiptu, Tunezji czy Maroka. Teraz panuje nad Wis?? moda na Senegal czy Mauretani?. Polaków fascynuje tamtejsza kultura i obyczaje, zupe?nie inne ni? w krajach pó?nocnych Czarnego L?du. Co roku przyje?d?a tam ponad pó? miliona Polaków i liczba ta ro?nie co roku w tempie dwudziestu procent. Wszystkie biura podró?y maj? w swojej ofercie co najmniej kilka ofert w te regiony, które powinny zadowoli? nawet najbardziej wybredne gusta. Je?eli tendencja ta si? utrzyma w przysz?o?ci, b?dziemy jednym z najcz??ciej wypoczywaj?cych narodów w Afryce Zachodniej. Najwyra?niej potencja? prawie czterdziestomilionowego narodu doceniono w tych krajach, Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Libijska rewolucja chce zmian Maj 13th, 2012 | Author: admin Niedawno min??a pierwsza rocznica zakończenia libijskiej rewolucji. W jej wyniku naród libijski obali? tamtejszego dyktatora, który rz?dzi? tym krajem od prawie czterdziestu pi?ciu lat. W wyniku tych rz?dów dochód narodowy na jednego mieszkańca wynosi tylko jedn? trzeci? tego, co zarabiaj? libijscy s?siedzi, którzy przecie? te? nie nale?? do bogaczy. Nowo wybrane w?adze libijskie, które obieca?y daleko id?ce zmiany w rz?dzeniu krajem, postanowi?y przej?? do czynów. Pierwszym krokiem do o?ywienia gospodarczego Libii ma by? otwarcie si? na bran?? turystyczn?. S?owo otwarcie jest w tym przypadku jak najbardziej na miejscu, bowiem za czasów dyktatury nie mo?na by?o tu przyjecha? nikomu z Zachodu. Nowy rz?d planuje przyj?? w pierwszym roku ponad milion turystów i wynik ten co roku poprawia? o po?ow?. Ch?tni do zainwestowania w tym kraju w infrastruktur? turystyczn?, mog? liczy? na liczne ulgi i niskie kredyty, dotowane przez rz?d libijski. Je?eli plany si? powiod? zgodnie z przewidywaniami, spowoduje to du?e zmiany w rynku afrykańskiej turystyki. Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Chińskie inwestycje w Afryce Maj 13th, 2012 | Author: admin Niedawno zakończy?a si? kolejna ju? wizyta chińskiego prezydenta na kontynencie afrykańskim. Tym razem w przeci?gu dwóch tygodni nieobecno?ci w Pekinie, przywódca Państwa ?rodka odwiedzi? a? dziewi?? krajów. Jak ?atwo si? domy?le?, Chiny wykazuj? wzmo?on? aktywno?? w tamtejszym regionie ze wzgl?dów gospodarczych i ekonomicznych. Po wcze?niejszej ekspansji w dziedzinach paliwowej i surowcowej, Pekin chce tym razem zainwestowa? w afrykańsk? turystyk?. Prezydent zapowiedzia?, ze na ten cel zosta? stworzony specjalny fundusz o ??cznej warto?ci ponad osiemdziesi?ciu miliardów dolarów. Za te pieni?dze dla przyk?adu ma powsta? od podstaw kompleks nadmorski w Namibii. Kraj ten odwiedza co roku ponad osiem milionów turystów, którzy reklamuj? coraz bardziej nadmorskie pla?e i powoduj?, ?e liczba przyjezdnych do Namibii co roku zwi?ksza si? o po?ow?. Inny przyk?ad chińskich inwestycji to plany powstania luksusowego kompleksu wypoczynkowego na osiem tysi?cy miejsc w Kenii. Wszystko to kosztem miliarda dolarów. Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Seminarium po?wi?cone turystyce w Afryce Maj 13th, 2012 | Author: admin W Genewie odby?o si? w zesz?ym tygodniu seminarium, po?wi?cone rozwojowi i perspektywom, jakie stoj? przed bran?? turystyczn? na ca?ym ?wiecie. Tematem przewodnim by?a jednak kondycja tej bran?y w kontek?cie kontynentu afrykańskiego. Europejczycy przyzwyczajeni s? do patrzenia na swoich po?udniowych s?siadów tylko z perspektywy biedniejszych dalekich krewnych. Najcz?stsze skojarzenia to bieda i wojny, co na ca?e szcz??cie tylko w po?owie odpowiada rzeczywisto?ci. W przeci?gu roku kontynent afrykański odwiedza ponad pi??dziesi?t milionów turystów z ca?ego ?wiata. Magnesem jest przede wszystkim nieska?ona ludzk? r?k? przyroda, o której mo?na tylko pomarzy? w innych regionach ?wiata. Poza tym gwarancja upalnej i s?onecznej pogody przez praktycznie ca?y rok tak samo stanowi dobr? wizytówk? tego kontynentu. Go?cie zostawiaj? tu co roku ponad osiemna?cie miliardów dolarów, co stanowi znaczn? cz??? dochodów kilkunastu krajów afrykańskich, które s? najcz?stszym celem wizyt. Mieszkańcy tych krajów inwestuj? w infrastruktur? turystyczn?, chc?c sprawi?, Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Niedawne zamachy wystraszy?y turystów Maj 13th, 2012 | Author: admin Niedawno przeprowadzone zamachy terrorystyczne, jakie mia?y miejsce w Egipcie i Tunezji, skutecznie wystraszy?y przebywaj?cych tam turystów do dalszego sp?dzania w Afryce wolnego czasu. Wybuchy bombowe mia?y miejsce w najbardziej znanych kurortach wypoczynkowych, w których w chwili zamachu przebywa?o ponad dwa tysi?ce osób z Europy i Ameryki. Na szcz??cie nikt nie zgin??, tylko dwie osoby zosta?y niegro?nie ranne. Pomimo tego, zamachy mog? mie? o wiele gorsze konsekwencje, ni? by si? to wydawa?o. Jest to ju? trzecie w tym roku tego typu zaj?cie i coraz cz??ciej spo?eczno?? mi?dzynarodowa widzi ten region ?wiata jako zbyt niebezpieczny na wypoczynek. Najprawdopodobniej o to chodzi?o zamachowcom, którzy nie mog? si? pogodzi? z my?l?, ?e po arabskiej ziemi chodz? niewierni. Jednak?e dla krajów Afryki Pó?nocnej wp?ywy z turystyki s? bardzo wa?nym ?ród?em dochodów do bud?etu. Przyk?adowo w Egipcie bran?a ta odpowiada a? za jedn? trzeci? tamtejszego produktu narodowego brutto i daje prac? ponad osiemnastu milionom ludzi. Podobnie jest w Tunezji, Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Afryka Po?udniowa podsumowa?a miniony rok turystyczny Maj 13th, 2012 | Author: admin Republika Po?udniowej Afryki podsumowa?a miniony rok, pod wzgl?dem turystyki. Ta dziedzina gospodarki narodowej tego bogatego jak na afrykańskie warunki kraju, zyskuje ju? trzeci rok z rz?du coraz wi?ksze znaczenie. Powodem zwi?kszonego zainteresowania tym krajem w?ród turystów by?y oczywi?cie niedawne Mistrzostwa ?wiata w pi?ce no?nej. Od tego czasu panuje nieustannie moda na po?udnie Afryki, na czym korzystaj? równie? i s?siednie kraje. W minionym roku Republik? Po?udniowej Afryki odwiedzi?o ponad pi?tna?cie milionów turystów z ca?ego ?wiata. Ich wizyty przynios?y temu krajowi ??cznie ponad osiem miliardów dolarów zysku, co prze?o?y?o si? na wzrost gospodarczy w wysoko?ci jednego procenta. Dzi?ki tak zmasowanej turystyce prac? ma ponad milion mieszkańców tego kraju, co pozwala na z?agodzenie zjawiska wszechobecnego na tym kontynencie kryzysu ekonomicznego. Republika Po?udniowej Afryki przeznacza rocznie na reklam? swojego kraju ponad sto milionów dolarów. Nale?y jednak stwierdzi?, ?e ta niema?a suma zwraca si? z nawi?zk?, Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed Nowe linie lotnicze rozpoczynaj? swoj? dzia?alno?? Maj 13th, 2012 | Author: admin Polskie niebo staje si? z roku na rok coraz bardziej zat?oczone. Na naszym rynku przewozowym przyby? nowy gracz, a mianowicie firma lotnicza. Ma ona do swojej dyspozycji osiemna?cie maszyn, co stawia j? od razu na pocz?tku w gronie przewo?ników o sporych mo?liwo?ciach logistycznych. Jednak?e najwi?kszym zaskoczeniem dla analityków zajmuj?cych si? badaniem i ocenianiem tego rynku, by? profil firmy. Otó? ma ona zajmowa? si? g?ównie ?wiadczeniem us?ug przewozowych w kierunkach afrykańskich. W og?oszonym na stronie internetowej grafiku lotów, mo?na zobaczy? pi?tna?cie po??czeń do miast tego kontynentu. Analitycy mówi? jednak, ?e pomimo i? wydaje si? to ryzykownym zagraniem, takie nastawienie si? na Afryk? mo?e przynie?? sukces. Polacy co roku coraz ch?tniej wybieraj? si? w tamtym kierunku. Wed?ug danych statystycznych, w roku ubieg?ym w ten sposób wypoczywa?o ponad pó? miliona rodaków, co czyni nas coraz bardziej rozpoznawalnym narodem na tym gor?cym kontynencie. Wszyscy ch?tni do odwiedzenia tego regionu, musieli korzysta? z przesiadek, Read the rest of this entry ? Posted in afryka co warto zobaczy? | Comments Closed sprzeda? mieszkań grodzisk mazowiecki konferencje nad morzem Loty ?ód? Oslo Villabohema.pl/weekend-kazimierz-dolny/ Wroc?aw Dublin www.tanielatanie.net.pl/tanie-loty/Amsterdam Kraków Zurych atrakcje turystyczne w Gdańsku ? Older Entries Copyright ? 2012 Nigeria. All Rights Reserved. Design:nigeria

nigeriaembassy.pl Whois

Domain Name: NIGERIAEMBASSY.PL